Etusivu->Perintö->Perunkirja

Perunkirja

Perunkirjassa tulee ilmetä seuraavat asiat:


 1. Vainajan perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset, testamentin saajat ja kunkin osoite sekä henkilötunnus.
 2. Pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua henkilöä (katso kohta Perunkirjoitus).
 3. Kustakin osakkaasta sukulaisuussuhde vainajaan, sekä onko hän vainajan avopuoliso.
 4. Vainaja ja leski, sekä heidän yhteiset varat.
 5. Vainajan ja lesken avio-oikeus toistensa omaisuuteen.
 6. Lesken ilmoitus siitä, luovuttaako hän tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille.
 7. Ilmoitus siitä, tuleeko leski pitämään hallinnassaan kuolleen puolison jäämistön jakamattomana osittain (esimerkiksi yhteinen koti) tai kokonaan.
 8. Testamentti sekä mahdolliset lakiosavaatimukset.
 9. Mahdolliset ennakkoperinnöt ja sellainen lahja, jonka perillinen tai testamentinsaaja on saanut perinnönjättäjältä kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen tämän kuolemaa sekä lahjan arvo ja laatu.
 10. Perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle henkilövakuutuksen nojalla maksetut vakuutussuoritukset, niiden saajat ja määrät.


Perunkirjaan liitetään seuraavat liitteet:


 1. Riittävä sukuselvitys.
 2. Jäljennös testamentista ja avioehtosopimuksesta.
 3. Jos vainaja oli ollut avioliitossa, jäljennös ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen tehdystä perukirjasta testamentti- ja avioehtosopimusliitteineen.
 4. Jos ositus tai perinnönjako oli toimitettu vainajan ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajien välillä, jäljennös osituskirjasta tai perinnönjakokirjasta.
 5. Jos omaisuudesta suoritettava perintövero on määrättävä muun kuin vainajan jäämistöstä laaditun perukirjan nojalla, jäljennös tästä perukirjasta.
 6. Jos perinnönjako on toimitettu, jäljennös jakokirjasta.


Edellä mainittujen tietojen lisäksi verovelvollisen on annettava muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen, jotta verotettava perintö saadaan selville.